MMAPU MMA Pro Ukraine 6

Дата проведения

Kamenetz-Podolsk, Khmelnitskiy, Ukraine