Titov Boxing Promotion Monson vs. Shtyrkov

Дата проведения

Uralochka Sports Palace, Yekaterinburg, Sverdlovsk, Russia